HOT抢手搜刮: 监控防雷选型     

OBO SD型串口数据掩护器

产品分类:OBO信号系列防雷器

产品简介:

SD09-V24/9、SD15-V24/15、SD25-V24/4、SD25-V24/8、SD09-V24/25、SD09-V11/9、SD09-V11/15、SD09-V11/25、SD09-T、SD15E、SD36-C/MF、SD25-Paral

产品概况


OBO SD型串口数据掩护器
SD09-V24/9、SD15-V24/15、SD25-V24/4、SD25-V24/8、SD09-V24/25、SD09-V11/9、SD09-V11/15、SD09-V11/25、SD09-T、SD15E、SD36-C/MF、SD25-Paral
 
规格 Vmin Vmax 使用 掩护脚 最大容通电流 举措工夫 电容
SD09-V24/9 12V 18V RS232(V.24) Pin 1-9 340A <10ns <30pF>40M
SD15-V24/15 12V 18V RS232(V.24) Pin 1-15 340A <10ns <30pF>40M
SD25-V24/4 12V 18V RS232(V.24) Pin[1]2,3,7,20 340A <10ns <30pF>40M
SD25-V24/8 12V 18V RS232(V.24) Pin[1]2,3,4,5,
6,7,8,20
340A <10ns <30pF>40M
SD09-V24/25 12V 18V RS232(V.24) Pin 1-25 340A <10ns <30pF>40M
SD09-V11/9 6V 7.5V RS422/485(V.11) Pin 1-9 750A <10ns <30pF>40M
SD15-V11/15 6V 7.5V RS422/485(V.11) Pin 1-15 750A <10ns <30pF>40M
SD25-V11/25 6V 7.5V RS422/485(V.11) Pin 1-15 750A <10ns <30pF>40M
SD09-T 12V 18V Token Ring Pin 1-9 340A <10ns <30pF>40M
SD15E 5V&12V 7.5V&18V Ethernet Pin 1-15 750A <10ns <30pF>40M
SD36-C/MF 6V 7.5V Centronics Parallel Pin 1-25 750A <10ns <30pF>40M
SD25-Paral 6V 7.5V Parallel Pin 1-25 750A <10ns <30pF>40M

 
QQ在线征询
颜司理手机/微信
###
苏司理手机/微信
###