HOT抢手搜刮: 监控防雷选型     

  OBO同轴信号防雷器,OBO视频信号防雷器,OBO视频BNC接口防雷器

  产品分类:OBO信号系列防雷器

  产品简介:

  OBO KoaxB-E2/FF-B、 KoaxB-E2/MF-C、 KoaxB-E2/MF-F、 KoaxN-E5/FF-B、 KoaxN-E5/MF-C、 KoaxN-E5/MF-F同轴信号防雷器,OBO视频信号防雷器,OBO视频BNC接口防雷器

  产品概况

  OBO同轴信号防雷器
  OBO KoaxB-E2/FF-B、 KoaxB-E2/MF-C、 KoaxB-E2/MF-F、 KoaxN-E5/FF-B、 KoaxN-E5/MF-C、 KoaxN-E5/MF-F
   
  技能参数:
  型号 KoaxB-E2/
  FF-B
  KoaxB-E2/
  MF-C
  KoaxB-E2/
  MF-F
  KoaxN-E5/
  FF-B
  KoaxN-E5/
  MF-C
  KoaxN-E5/
  MF-F
  测试范畴 0 → 2 0 → 3 1 → 3 1 → 3 0 → 3 1 → 3
  接口/掩护脚 BNC/
  2cores
  BNC/
  2cores
  BNC/
  2cores
  BNC/
  2cores
  N/
  2cores
  N/
  2cores
  最大放电电流/每线
  线-地
  线-线
  2.5KA/
  2.5KA
  2.5KA/
  2.5KA
  -/- 2.5KA/
  2.5KA
  2.5KA/
  2.5KA
  -/-
  综合掩护线-地
  线-线
  15KA/
  15KA
  15KA/
  15KA
  10KA/
  0.5KA
  15KA/
  15KA
  15KA/
  15KA
  10KA/
  0.5KA
  精密掩护线-地
  线-线
  15KA/
  15KA
  15KA/
  15KA
  10KA/
  0.5KA
  15KA/
  15KA
  15KA/
  15KA
  10KA/
  0.5KA
  额外事情电压 VN 110V 5V 5V 110V 5V 5V
  举措电压 VP 180V 6.5V 6.5V 180V 6.5V 6.5V
  在IN下的掩护程度电压
  线-地/ 线-线VP
  <500/
  <500
  <500/
  <50
  <500/
  <50
  <500/
  <500
  <500/
  <50
  <500/
  <50
  拔出消耗(36KHEF) DB 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
  最大传输率 HE 950M 113M 200M 950M 113M 200M
  串接电阻 -/- 4.7 -/- -/- 4.7 -/-
   
   

   
  QQ在线征询
  颜司理手机/微信
  ###
  苏司理手机/微信
  ###