HOT抢手搜刮: 监控防雷选型     

OBO同轴信号防雷器,OBO视频信号防雷器,OBO视频BNC接口防雷器

产品分类:OBO信号系列防雷器

产品简介:

OBO KoaxB-E2/FF-B、 KoaxB-E2/MF-C、 KoaxB-E2/MF-F、 KoaxN-E5/FF-B、 KoaxN-E5/MF-C、 KoaxN-E5/MF-F同轴信号防雷器,OBO视频信号防雷器,OBO视频BNC接口防雷器

产品概况

OBO同轴信号防雷器
OBO KoaxB-E2/FF-B、 KoaxB-E2/MF-C、 KoaxB-E2/MF-F、 KoaxN-E5/FF-B、 KoaxN-E5/MF-C、 KoaxN-E5/MF-F
 
技能参数:
型号 KoaxB-E2/
FF-B
KoaxB-E2/
MF-C
KoaxB-E2/
MF-F
KoaxN-E5/
FF-B
KoaxN-E5/
MF-C
KoaxN-E5/
MF-F
测试范畴 0 → 2 0 → 3 1 → 3 1 → 3 0 → 3 1 → 3
接口/掩护脚 BNC/
2cores
BNC/
2cores
BNC/
2cores
BNC/
2cores
N/
2cores
N/
2cores
最大放电电流/每线
线-地
线-线
2.5KA/
2.5KA
2.5KA/
2.5KA
-/- 2.5KA/
2.5KA
2.5KA/
2.5KA
-/-
综合掩护线-地
线-线
15KA/
15KA
15KA/
15KA
10KA/
0.5KA
15KA/
15KA
15KA/
15KA
10KA/
0.5KA
精密掩护线-地
线-线
15KA/
15KA
15KA/
15KA
10KA/
0.5KA
15KA/
15KA
15KA/
15KA
10KA/
0.5KA
额外事情电压 VN 110V 5V 5V 110V 5V 5V
举措电压 VP 180V 6.5V 6.5V 180V 6.5V 6.5V
在IN下的掩护程度电压
线-地/ 线-线VP
<500/
<500
<500/
<50
<500/
<50
<500/
<500
<500/
<50
<500/
<50
拔出消耗(36KHEF) DB 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
最大传输率 HE 950M 113M 200M 950M 113M 200M
串接电阻 -/- 4.7 -/- -/- 4.7 -/-
 
 

 
QQ在线征询
颜司理手机/微信
###
苏司理手机/微信
###